Kredyt gotówkowy EKO na cele EKO bez prowizji !!!

Przyjdź do dowolnej Placówki banku, wypełnij wniosek i ciesz się z preferencyjnych warunków Kredytu gotówkowego EKO.

Kredyt ten pomoże Tobie sfinansować:

1)  zakup odnawialnych źródeł energii:  instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych ;

2)  zakup: węzła cieplnego z programatorem temperatury, pompy  ciepła z  osprzętem, kotła   gazowego z osprzętem, kotła olejowego kondensacyjnego  z osprzętem, kotła na paliwo stałe  (biomasa, pellet) lub węgiel spełniającego  co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE)  2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania     dyrektywy Parlamentu Europejskiego i   Rady 2009/125/WE w  odniesieniu do  wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na  paliwa stałe, materiałów budowlanych   wchodzących w skład systemu  ogrzewania  elektrycznego;

 3) zakup materiałów budowlanych wchodzących w skład instalacji  grzewczej;

 4) pokrycie kosztów montażu instalacji fotowoltaicznych,  kolektorów słonecznych;

 5) pokrycie kosztów przyłączenia do sieci ciepłowniczej, gazowej, elektroenergetycznej;

 6) zakup materiałów budowlanych wykorzystywanych do docieplenia budynków mieszkalnych  wraz z wykonaniem usługi docieplenia;

 7) zakup stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wykonaniem usługi jej montażu;

 8) zakup materiałów budowlanych wchodzących w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;

 9) pokrycie kosztów wykonania ekspertyz lub branżowej  dokumentacji  projektowej w ramach realizacji kredytowanej  inwestycji;

10) zakup sprzętu AGD A+++;

11) zakup i instalacja przydomowej ekologicznej oczyszczalni  ścieków;

12) zakup samochodów osobowych z napędem elektrycznym lub hybrydowym oraz motocykli i  skuterów z napędem elektrycznym

 

Maksymalna kwota kredytu:  100 000,-zł.

Okres kredytowania:  84 miesiące ( 7 lat)

Oprocentowanie:

1) dla kredytów z okresem spłaty do 36 miesięcy - stałe: 4,00% w skali roku 

2) dla kredytów z okresem spłaty powyżej 36 miesięcy - zmienne stanowiące sumę stawki

     bazowej :WIBOR 12M i stałej marży Banku 3,75 p.p.

     Stawka bazowa WIBOR12M obliczana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako

     średnia arytmetyczna kwotowań w IV kwartale kalendarzowym roku poprzedzającego rok

     naliczania odsetek. Zmieniona stawka bazowa obowiązuje od 01 lutego kolejnego roku

     kalendarzowego  Zmiana wysokości stawki bazowej powoduje zmianę wysokości

     oprocentowania o taką samą liczbę punktów procentowych.

Warunkiem utrzymania preferencyjnego oprocentowania stałego w wysokości 4% lub zmiennego wynoszącego stawka WIBOR 3M plus marża Banku 3,75 p.p. jest dostarczenie opłaconych faktur na cele wskazane powyżej wystawionych przynajmniej na jednego z Kredytobiorców.

Prowizja:  0%

Przykład  reprezentatywny:

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wyliczona zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim dla kredytu gotówkowego wynosi 4,0743%, całkowita kwota kredytu 15 000,00- zł., całkowita kwota do zapłaty 15 924,61-zł., oprocentowanie nominalne stałe w skali roku  4,00% , całkowity koszt kredytu  924,61-zł. (w tym: prowizja 0,00-zł., odsetki  924,61-zł.), umowa zawarta na okres 36 miesięcy, wyliczona na dzień 15.06.2021r. oparta na reprezentatywnym przykładzie.

Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku indywidualnego badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego dokonanego przez  Zachodniopomorski Bank Spółdzielczy.

Powyższe wyliczenie ma charakter szacunkowy i nie  stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.


Drukuj   E-mail