Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

 

Ubezpieczenie szkolne EDU Plus

  Wybierz ubezpieczenie szkolne EDU Plus dla dzieci, młodzieży i studentów z tytułem Rodzinnej Marki Roku 2019, 2020 i 2021*

Oferta ubezpieczenia dla osób w wieku do 20 roku życia.

Dlaczego warto wybrać ubezpieczenie EDU Plus, czyli 24-godzinną ochronę od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków?

Jak kupić polisę ze zniżką?

  1. Wejdź na stronę: https://klient.interrisk.pl/eduplusofertaindywidualna 
  2. Kliknij ,,Kup online'' i wybierz interesujący Cię wariant ochrony z kodem.
  3. Wpisz kod Agenta. Otrzymasz go od swojego Doradcy w placówkach Banku. Możesz również skorzystać z kodu: tz6krt  

Czuj się bezpieczny z ochroną EDU Plus.  

Ogólne Warunki Ubezpieczenia EDU Plus.

 *Rodzinna Marka Roku - tytuł przyznany przez Polski Instytut Rozwoju Marki Ewelina Szczepocka z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 62. www.rodzinnamarkaroku.pl

Wysokość składki w ubezpieczeniu EDU Plus uzależniona jest od przedmiotu i zakresu ubezpieczenia, a także wysokości sum ubezpieczenia, okresu ubezpieczenia oraz formy ubezpieczenia.
Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności są zawarte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia EDU Plus zatwierdzonych uchwałą nr 01/25/03/2022 Zarządu Ubezpieczyciela z dnia 25.03.2022 roku dostępnych na stronie
www.interrisk.pl.
InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Noakowskiego 22, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000054136, NIP 526-00-38-806, o kapitale zakładowym w kwocie 137.640.100,00 PLN
(opłacony w całości), prowadząca działalność ubezpieczeniową i reasekuracyjną w oparciu o zezwolenie Ministra Finansów DU/905/A/KP/93 z 5 listopada 1993 roku.