•   tel. 95 765 73 15
 •   mail: sekretariat@zbsbank.sgb.pl

POI PLUS

SPRZEDAŻ ZAKOŃCZONA

Zachodniopomorski Bank Spółdzielczy jest Pośrednikiem Finansowym w ramach Instrumentu Finansowego Pożyczka Obrotowo Inwestycyjna PLUS (POI PLUS)" na podstawie Umowy Operacyjnej 2/RPZP/2319/2019/VI/DIF/191 oraz zawartej w dniu 5 sierpnia 2019 r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego pełniącym rolę Menadżera Funduszu Funduszy. 

Pożyczki POI PLUS udzielane są dla mikro i małych przedsiębiorstw z województwa zachodniopomorskiego, w ramach Funduszu Funduszy Pomorza Zachodniego Jermie 2 w ramach:

Osi priorytetowej I – Gospodarka, Innowacje, i Nowoczesne Technologie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020, Działanie 1.9 – inwestycje w przedsiębiorstwach poprzez instrumenty finansowe oraz obowiązkowego wkładu własnego Pośrednika Finansowego (Banku) z przeznaczeniem na finansowanie przedsięwzięć przyczyniających się do tworzenia sprzyjających budowie konkurencyjnego sektora MŚP.

Podstawowe parametry Pożyczki Obrotowo Inwestycyjnej PLUS

 1. Kwota POI PLUS: powyżej 100 000,00 zł do 500 000,00 zł.
 2. Karencja w spłacie: do 8 miesięcy (w przypadku B+R - 14 miesięcy)
 3. Maksymalny okres spłaty POI PLUS: max. 84 miesiące od momentu jej uruchomienia
 4. Prowizje i opłaty: brak.

Cel finansowania:

Przedsięwzięcia Pożyczkobiorcy przyczyniające się do tworzenia warunków sprzyjających budowie konkurencyjnego sektora MŚP na terenie województwa zachodniopomorskiego. 

Pożyczka może być udzielana na inwestycje w środki trwałe, jak i wartości niematerialne i prawne, jak również kapitał obrotowy pod warunkiem, że będzie on powiązany z działalnością inwestycyjną lub dalszą ekspansją przedsiębiorstwa, na które zostało przyznane finansowanie.

W ramach Pożyczki POI PLUS finansowane mogą być przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe (B+R).

Pożyczka Obrotowo Inwestycyjna PLUS nie może być przeznaczona na:

 • finansowanie wydatków pokrytych uprzednio ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej;
 • refinansowanie inwestycji, które w dniu podjęcia decyzji inwestycyjnej zostały fizycznie ukończone lub w pełni wdrożone;
 • refinansowanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych;
 • dokonanie spłaty zobowiązań publiczno – prawnych Ostatecznego Odbiorcy;
 • finansowanie wydatków niezwiązanych bezpośrednio z Celem Inwestycji; 
 • finansowanie kształcenia, szkolenia, szkolenia zawodowego pracowników lub innych przedsięwzięć bezpośrednio objętych zakresem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego;
 • finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera tytoniu i wyrobów tytoniowych; 
 • finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera napojów alkoholowych;
 • finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera treści pornograficznych;
 • finansowanie działalności w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją;
 • finansowanie działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych;
 • finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów;
 • finansowanie likwidacji lub budowy elektrowni jądrowych;
 • finansowanie inwestycji na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z listy działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE;
 • finansowanie inwestycji z zakresu budowy sieci szerokopasmowych;
 • finansowanie inwestycji w infrastrukturę portów lotniczych, chyba że są one związane z ochroną środowiska lub towarzyszą im inwestycje niezbędne do łagodzenia lub ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko.

Pożyczki udzielane są ze środków udostępnionych przez Menadżera Funduszu Funduszy, tj. Bank Gospodarstwa Krajowego, pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu „Wspieranie przedsiębiorczości poprzez Fundusz Funduszy Pomorza Zachodniego Jeremie 2".

 

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:

Ewa Telatyńska            95 784 13 21

Beata Kanabaj             95 784 13 15

Michalina Cichoń        95 715 93 15

Elżbieta Woraczek       91 432 22 32

Urszula Połeć              95 765 43 22

Ewa Paszkowska         95  768 22 97

Ewelina Tuńska           95  765 51 49

Placówki

Placówki ZBS

Bankomaty

Bankomaty ZBS 

 

Kursy Walut

Sprawdź aktualne kursy walut

 

Western Union

Informacje o WESTERN UNION