KREDYTY NA ZAKUP UŻYTKÓW ROLNYCH – SYMBOL Z

 

Na co?

Kredyt może zostać przeznaczony na zakup użytków rolnych w celu utworzenia lub powiększenia gospodarstwa rolnego.

 

Dla kogo?

Możesz się ubiegać o niego, jeżeli podejmujesz lub prowadzisz określoną działalność rolniczą i jesteś:

  • osobą fizyczną (z wyłączeniem emerytów i rencistów mających ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy),
  • osobą prawną,
  • jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.

 

Ile?

Kwota kredytu nie może przekroczyć 80% wartości nakładów inwestycyjnych i wynosić więcej niż 5 mln zł.

 

Dodatkowe warunki:

  • Twój udział własny 20% nakładów inwestycyjnych,
  • Okres kredytowania – 15 lat,
  • Okres karencji – 2 lata,
  • Dopłaty do oprocentowania kredytu stosowane są na zasadach pomocy de minimis w rolnictwie.