•   tel. 95 765 73 15
  •   mail: sekretariat@zbsbank.sgb.pl

Pożyczka płynnościowa

Sprzedaż Zakończona

Zachodniopomorski Bank Spółdzielczy jest Pośrednikiem Finansowym w ramach Instrumentu Finansowego Pożyczka Płynnościowa na podstawie Umowy Operacyjnej 2/RPZP/6120/2020/I/DIF/280 oraz  2/RPZP/6120/2020/III/DIF/288 zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego pełniącym rolę Menadżera Funduszu Funduszy w dniu 9 czerwca 2020 r. i zmienionej Aneksem nr 1 w dniu 29.01.2021 r.

Podstawowe parametry Pożyczki Płynnościowej

1. Wartość Jednostkowej Pożyczki wynosi do 250.000,00 zł.

2. Wkład własny Pożyczkobiorcy nie jest wymagany.

3. Maksymalny termin na wypłatę całkowitej kwoty Jednostkowej Pożyczki Ostatecznemu Odbiorcy, wynosi 90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Inwestycyjnej. W odpowiednio uzasadnionych przypadkach, Pośrednik Finansowy może wydłużyć termin na wypłatę środków Jednostkowej Pożyczki.

4. Maksymalny okres spłaty Jednostkowej Pożyczki nie może być dłuższy niż 60 miesięcy od momentu jej uruchomienia, tj. wypłaty jakiejkolwiek kwoty Jednostkowej Pożyczki.

5. Maksymalna karencja w spłacie rat kapitałowo-odsetkowych Jednostkowej Pożyczki wynosi 6 miesięcy od dnia jej uruchomienia, przy czym karencja wydłuża okres spłaty Jednostkowej Pożyczki, z zastrzeżeniem pkt 4.

6. Raz do roku na 2 miesiące, w pierwszym i drugim roku okresu spłaty Jednostkowej Pożyczki, Pośrednik Finansowy może udzielić Ostatecznemu Odbiorcy wakacji kredytowych w spłacie rat kapitałowo-odsetkowych, przy czym okres wakacji wydłuża okres spłaty Jednostkowej Pożyczki, z zastrzeżeniem pkt 4.

7. Oprocentowanie Jednostkowej Pożyczki udzielanej zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis jest stałe w całym okresie jej obowiązywania i ustalone jest w wysokości 0%.

8. Od środków Jednostkowej Pożyczki nie pobiera się żadnych opłat i prowizji związanych z ich udostępnieniem i obsługą.

Zasady dotyczące udzielania i udokumentowania Pożyczki Płynnościowej

1.Udzielenie Jednostkowej Pożyczki powinno umożliwić przedsiębiorcy utrzymanie bieżącej płynności i finansowanie jego bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Tymczasowa utrata płynności na skutek COVID-19 nie może stanowić przeszkody w udzieleniu Jednostkowej Pożyczki. Wniosek o Jednostkową Pożyczkę powinien zawierać elementy Biznesplanu Ostatecznego Odbiorcy, w którym określa harmonogram osiągnięcia poprawy w zakresie płynności firmy i utrzymania prowadzonej działalności gospodarczej.

2. Wydatkowanie środków Jednostkowej Pożyczki musi nastąpić w terminie do 180 dni od dnia wypłaty całkowitej kwoty Jednostkowej Pożyczki, przy czym termin 180 dni określa datę, do której mogą być wystawiane dokumenty potwierdzające wydatkowanie środków. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Ostatecznego Odbiorcy, Pośrednik Finansowy może zaakceptować wydłużenie tego terminu maksymalnie o kolejne 180 dni.

3. Dokumentem potwierdzającym wydatkowanie środków zgodnie z celem, na jaki została przyznana Jednostkowa Pożyczka jest opłacona faktura lub dokument równoważny w rozumieniu przepisów prawa krajowego, nieopłacony na dzień 01.02.2020 r.,, z uwzględnieniem specyfiki wydatku.

4. Wszelka dokumentacja potwierdzająca wydatkowanie środków przez Pożyczkobiorcę powinna być, co do zasady, sporządzona w języku polskim, a w przypadku dokumentów wystawianych w języku innym niż język polski, powinna zostać przetłumaczona na język polski przez Pożyczkobiorcę lub na jego zlecenie.

Przeznaczenie finansowania

1. W ramach pożyczki finansowane będą wydatki związane z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej.

2. Środki z pożyczki mogą zostać przeznaczone na wydatki bieżące, obrotowe lub inwestycyjne, w tym np.:

1) wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US),

2) zobowiązania publiczno-prawne Ostatecznego Odbiorcy,

3) spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,

4) zatowarowanie, półprodukty itp.,

5) wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Odbiorcy i nieopłacone na dzień 1 lutego 2020 r.

3. Pożyczka może finansować do 100% wydatków Ostatecznego Odbiorcy.

4. Z pożyczki finansowane są wydatki w kwotach brutto, tj. z podatkiem VAT, bez względu na to czy Ostateczny Odbiorca ma prawną możliwość odzyskania naliczonego podatku VAT.

5. Finansowanie z pożyczki można łączyć w ramach tego samego wydatku z innym finansowaniem, w tym finansowaniem z EFSI w formie dotacji lub instrumentów finansowych pod warunkiem, że finansowanie w ramach wszystkich połączonych form wsparcia nie przekracza całkowitej kwoty tego wydatku oraz spełnione są wszystkie mające zastosowanie zasady dotyczące pomocy państwa.

6. Środki z pożyczki mogą zostać przeznaczone na wydatki bieżące, obrotowe lub inwestycyjne.

Wykluczenia z finansowania

1. Środki z pożyczki nie mogą być przeznaczone na:

1) finansowanie wydatków pokrytych uprzednio ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej;

2) prefinansowanie wydatków, na które otrzymano dofinansowanie w formie dotacji lub pomocy zwrotnej;

3) refinansowanie całości lub części wydatków, które na dzień 1 lutego 2020 r. zostały już poniesione (tj. opłacone);

4) refinansowanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych;

5) finansowanie zakupu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu;

6) finansowanie zakupu nieruchomości przeznaczonych do obrotu lub stanowiące lokatę kapitału;

7) finansowanie kształcenia, szkolenia, szkolenia zawodowego pracowników lub innych przedsięwzięć bezpośrednio objętych zakresem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego;

8) finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera tytoniu i wyrobów tytoniowych;

9) finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera napojów alkoholowych;

10) finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera treści pornograficznych;

11) finansowanie działalności w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją;

12) finansowanie działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych;

13) finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów;

14) finansowanie likwidacji lub budowy elektrowni jądrowych;

15) finansowanie inwestycji na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z listy działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE;

16) finansowanie inwestycji w infrastrukturę portów lotniczych, chyba że są one związane z ochroną środowiska lub towarzyszą im inwestycje niezbędne do łagodzenia lub ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko;

17) finansowanie inwestycji w infrastrukturę instytucji opiekuńczo-pobytowych (rozumianych zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020, a w przypadku instytucji zdrowotnych – zgodnie z Policy Paper dla ochrony zdrowa na lata 2014-2020 Krajowe Strategiczne Ramy) świadczących opiekę dla osób z niepełnosprawnościami, osób z problemami psychicznymi oraz dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej, chyba że rozpoczęty w nich został proces przechodzenia z opieki zinstytucjonalizowanej do opieki świadczonej w społeczności lokalnej lub proces ten zostanie rozpoczęty w okresie realizacji Inwestycji.

Ograniczenia w finansowaniu

Finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych możliwe jest do wysokości 10 % środków Pożyczki wypłaconych na rzecz Pożyczkobiorcy.

Pożyczki udzielane są ze środków udostępnionych przez Menadżera Funduszu Funduszy, tj. Bank Gospodarstwa Krajowego, pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu „Wspieranie przedsiębiorczości poprzez Fundusz Funduszy Pomorza Zachodniego Jeremie 2".

Informujemy że istnieje możliwość elektronicznego składania/ podpisywania wniosków o udzielenie Pożyczki, załączników do wniosków, dokumentów niezbędnych do analizy i weryfikacji złożonego wniosku, a także podpisywania umów inwestycyjnych (Jednostkowych Pożyczek) – w formie elektronicznej tj.:

  1. Profilem Zaufanym – Jeżeli osoby uprawnione lub upoważnione do podpisywania wniosków i umów posiadają profil zaufany, dokumenty należy przesłać w formie podpisanych plików xml pocztą elektroniczną na jeden z adresów wymienionych poniżej;
  2. Kwalifikowanym podpisem elektronicznym – Jeżeli osoby uprawnione lub upoważnione do podpisywania wniosków i umów posiadają kwalifikowany podpis elektroniczny, dokumenty należy przesłać w formie podpisanych plików pdf pocztą elektroniczną na jeden z adresów wymienionych poniżej;
  3. Skanami dokumentów - osoby uprawnione lub upoważnione do podpisywania wniosków podpisują i opieczętowują dokumenty w formie pisemnej, następnie zapisują je (z podpisami) w formacie pdf i wysyłają pocztą elektroniczną na jeden z adresów poniżej.

 

Niezależnie od wybranego sposobu, wszystkie dokumenty w formie elektronicznej należy przesłać na jeden z poniższych adresów e-mail:

Oddział Choszczno:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oddział Szczecin:

Elzbieta.Woraczek@ bsrzszczecin.sgb.pl

Oddział Drawno:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oddział Recz:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oddział Krzęcin:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

UWAGA:

  1. Dokumenty i umowy stanowiące prawne zabezpieczenia spłaty Jednostkowych Pożyczek nie mogą być podpisane w formie elektronicznej, tak jak inne oświadczenia woli, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wymagają własnoręcznego lub notarialnego podpisu bądź formy szczególnej (aktu notarialnego), np. weksel, umowy cesji, oświadczenia o ustanowieniu hipoteki, itp.
  2. Dopuszczalna jest tradycyjna (papierowa - listowna lub osobista) droga składania dokumentów (w tym wniosków) i podpisywania umów.

Wszelkie pytania, w tym dot. wypełniania wniosków prosimy kierować telefonicznie pod numery:

Ewa Telatyńska            95 784 13 21

Beata Kanabaj             95 784 13 15

Michalina Cichoń        95 715 93 15

Elżbieta Woraczek       518 742 566

Urszula Połeć              95 765 43 22

Ewa Paszkowska         95  768 22 97

Ewelina Tuńska           95  765 51 49

 

Placówki

Placówki ZBS

Bankomaty

Bankomaty ZBS 

 

Kursy Walut

Sprawdź aktualne kursy walut

 

Western Union

Informacje o WESTERN UNION